دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1398/7/21 و دوشنبه 1398/7/22

توضیحات

فایل : DH125.pdf DH125.pdf
تاریخ سند : 1398/07/17 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد : 
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 1167) (سابقه : 862, 186)
(
ارجاع از جلسه علنی)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد :
بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 1322) (سابقه : 1312, 721)
(
ارجاع از جلسه علنی)
3 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (چاپی : 1590)
(
اعاده شده از شورای نگهبان 1)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : 
بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 1514) (سابقه : 836, 835, 124)
(
اعاده شده از شورای نگهبان 3)
5 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد :
بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن (چاپی : 1600)
(
اعاده شده از شورای محترم نگهبان 2)
6 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد :
بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی (چاپی : 1545)
7 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد : 
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (206) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1572)
8 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد :
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (چاپی : 1459)
(
در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی با الویت در دستور قرار گرفت )
9   گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد: 
بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1451) (سابقه : 989)
(
در اجرای ماده (100( آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
11 گزارش کمیسیون عمران در مورد: 
بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : 
بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
14 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: 
بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1093) (سابقه : 1073, 872)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
15 گزارش کمیسیون عمران در مورد : 
بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (چاپی : 801) (سابقه : 731)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
16 گزارش کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری در مورد: 
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (چاپی : 1044) (سابقه : 988)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
18 گزارش کمیسیون انرژی در مورد: 
بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
19 گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد: 
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
20 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد: 
بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
(
 این طرح با طرح خط مشی و اداره صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن به شماره چاپ 390 ادغام شده است ) (در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
21 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد : 
بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
22 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد : 
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
23 گزارش کمیسون قضایی و حقوقی در مورد :
بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 88)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )

24 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :
بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
25 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
(در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
26  سوال ها 
سوال های جناب آقای همایون یوسفی نماینده محترم اهواز ، حمیدیه ، کارون و باوی (یک فقره) و سرکار خانم سمیه محمودی نماینده محترم شهرضا و دهاقان (یک فقره) از وزیر محترم کشور (دوشنبه مورخ 22/7/1398)
27  موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد : 
1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی (در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ 284) 
2- گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد بررسی علل ومصادیق تخلفات در حوزه اراضی و املاک (در اجرای ماده (101) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ 333)
3-گزارش کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان (در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ 285) 
4- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) شماره چاپ 294) 
5- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ 295) 
6- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی ، چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 ( در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 305) 
7- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (164) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 
8- گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 321) 
9- گزارش تکمیلی کمیسیون عمران در مورد سانحه ریلی مورخ 5/9/1395 در پلاک گرداب - هفت خوان استان سمنان (در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 330) 
10- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ،منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارات و پیامدهای سیلاب اخیر کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 331) 
11- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد دستگاههای اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ های صحرایی به عرصه های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 332)
12- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ 334) 
28  انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل 
انتخاب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی استان (موضوع جزء "ح " بند (2) ماده (4) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 14/9/1395)