تاریخ تصویب : 1398/07/15 شماره ابلاغیه : ۹۰۰۰/۹۹۰۵۳/۱۰۰ تاریخ ابلاغیه : 1398/07/16

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس

شماره۹۰۰۰/۹۹۰۵۳/۱۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۶ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۹۸۵۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث شماره۹۰۰۰/۹۸۵۵۴/۱۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس در اجرای بند الف ماده۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. ضمناً در مقام رسیدگی و صدور حکم لازم است مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، مصوب ۱۳۹۸/۵/۳۱ مورد توجه قرار گیرد. رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد